PESTICIDI.net

Pesticidi.netKontaktNačrt strani
AKTUALNO O PESTICIDIH PESTICIDI V SLOVENIJI PESTICIDI V SVETU EKOLOŠKO JE ZDRAVO NASVETI ZA DOM IN VRT NASVETI ZA KMETOVALCE ZANIMIVO BRANJE

    KONTAKT

  

Kaj so pesticidi?

Pesticidi so snovi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zatiranje škodljivcev, plevelov in rastlinskih bolezni. Uporabljajo jih tudi v gozdarstvu, lesarstvu, ladjedelništvu... Po svojem nastanku so lahko naravne snovi, izolirane iz rastlin, ali sintetično pridobljene s sintezo. Predvsem te pa lahko ob neustrezni uporabi ogrožajo tako človeka kot ekosfero (biosfero).

Pesticidi naj bi selektivno uničevali določeno vrsto škodljivcev, vendar se v praksi pogosto izkaže drugače. Po določenem času lahko namreč določena vrsta škodljivcev pridobi naravno odpornost in tako je treba na novo sintetizirati še bolj toksične pesticide. Stopnja toksičnosti različnih pesticidov je zaradi njihove kemične sestave različna. Negativni vpliv pesticidov na človeški organizem je odvisen predvsem od koncentracije pesticida, ki vstopa v okolje, načina uporabe, stopnje razgradljivosti, obstojnosti v okolju, sposobnosti bioakumulacije in biokoncentracije, vključevanja v prehranjevalne verige, mutagenosti, genotoksičnosti in še mnogih drugih dejavnikov. Pesticid, ki se uporablja za zatiranje škodljivcev, je v bistvu aktivna substanca, ki je v določeni koncentraciji primešana inertnemu mediju.

Najpogostejši sta dve razvrstitvi pesticidov in sicer glede na ciljno skupino organizmov, ki jih posamezna skupina pesticidov uničuje, in glede na kemično sestavo.

Skupine pesticidov glede na organizme, ki jih uničuje

ciljna skupina organizmov skupina pesticidov nekatere aktivne snovi nevarnost za
zdravje
  glivice, bakterije fungicidi kaptan, benomil, triadimefon, folpet, mankozeb Fungicide velikokrat posipljejo ali poškropijo po užitnem delu rastline. Sledove fungicidov lahko najdemo na sadju, zelenjavi, zato se nabirajo v telesu; ne vemo še kakšne posledice nas čakajo.
  žuželke insekticidi DDT, metidation, metomil, lindan, heptaklor Veliko insekticidov je zelo obstojnih. Počasi razpadajo s hrano in lahko pridejo v telo ter povzročijo razna obolenja (npr. jeter).
  pleveli herbicidi atrazin, alaklor, simazin, 2,4-D Nekateri herbicidi so smrtno nevarni, če bi jih pomotoma použili. Drugi lahko, zaužiti s hrano, povzročijo manj težka obolenja.
  pršice akaricidi dikofol, propargit, klorfentazin  
  glodalci rodenticidi endrin, varfarin, cinkfosfid  
  polži limacidi metaldehid, metiokarb  


Skupine pesticidov glede na kemično sestavo

  kemična skupina nekatere aktivne snovi
  ORGANOFOSFORNI
- fosfatni estri
- fosfotio estri
fosfamidon, dikrotofos,
matamidofos
klorpirifos,diazinon,malation
  KARBAMATI
- tiokarbamati
- ditokarbamati
karbaril,klorprofam,prpoxur
butilat, tiobenkarb
tiram
  ORGANOKLORNI
- diklorodifeniletani
- ciklodieni
- klorirani benzeni in   cikloheksani
DDT, dikofol, metoksiklor
klordan, dieldrin, eldrin, toksafen
heksaklorbenzen-HCB, hehsaklorcikloheksan-HCHs
  KLORFENOKSIKISLINE 2,4-D, MCPA, silveks
  DRUGI
- acetanilidi
- bipiridili
- fenilureati
- ftalimidi
- triazini
alaklor, metolaklor
paraquat, diquat
diuron, linuron
kaptan, folpet
atrazin, simazin cianazin, desetilatrazin
     

Vir: http://www.zzv-ce.si/okolje_in_mi/pesticidi.php, Načrt za zeleni planet (John Seymour in Herbert Girardet).